ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันโรค COVID-19
   
 
   26 มีนาคม 2563 อบต.ท่าอุแท จัด Big Cleaning Day ทำความสะอาดสำนักงาน อบต.ท่าอุแท และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าอุแท เพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นายธเนศร์ ศรีรุ่งเรือง นายก อบต.ท่าอุแท ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ท่าอุแท ทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2563
 
 
 

 
111 หมู่ 4 ถ. สุราษฎร์ - นครศรีฯ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160
โทรศัพท์ 0-7795-1639 โทรสาร 0-7795-1640
Copyright © 2015 - 2016 WWW.THAUTAE.GO.TH : All Rights Reserve.